KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI

 

 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS
  • Abonements – Klienta tiesības uz vienreizēju bezmaksas Kluba apmeklējumu vai vairākkārtēju maksas Kluba apmeklējumu trenažieru zāles un grupu nodarbības izmantošanai atbilstoši Abonementa veidam un Līguma noteikumiem;
  • Abonēšanas maksa – Klienta zonā norādītā maksa par Gada abonementu, kura tiek maksāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
  • Gada abonements – Klienta tiesības uz vairākkārtēju Kluba maksas apmeklēšanu trenažieru zāles un grupu nodarbību izmantošanai saskaņā ar Līguma noteikumiem;
  • Pirmās transakcijas datums – Transakcijas datums Abonēšanas maksas apmaksai par Gada abonementa darbības pirmo mēnesi ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem;
  • Līgums – klienta līgums starp Klubu un Klientu, kas sastāv no šiem Pamatnoteikumiem, kā arī Vispārīgiem Kluba apmeklēšanas noteikumiem un Cenrāža, kas ir šī Līguma pielikumi un tā neatņemama sastāvdaļa, ir saistoši Klientam, ir publicēti Mājaslapā un pieejami Klienta zonā;
  • Mājaslapa – peoplefitness.eu;
  • Klubs – SIA “fit People” (vienotais reģistrācijas numurs: , juridiskā adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21A, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: [email protected]), kam pieder sporta klubs, ko izvēlējies Klients, slēdzot Līgumu;
  • Identifikācijas ierīce – elektroniskā ierīce plastikāta kartes formā, kas nodrošina Klienta identifikāciju, lai piekļūtu Klubam un Gada abonementa izmantošanu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
  • Kiosks – Kluba hallē uzstādītā elektroniskā ierīce Klienta piekļūšanai Mājaslapai, kā arī Klienta fotografēšanai un Identifikācijas ierīces izsniegšanai, un citu funkciju izpildei Līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā;
  • Klients – rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu vai atzīta par pilngadīgu Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā, kura ir noslēgusi Līgumu ar Klubu;
  • Klienta zona – Mājaslapas daļa, kurā Klients reģistrējas un kurai Klients saņem piekļuvi, ievadot lietotājvārdu un paroli, kas tika izveidoti, Klientam reģistrējoties Mājaslapā;
  • Vienreizējs abonements – Klienta tiesības uz vienreizēju bezmaksas Kluba apmeklējumu trenažieru zāles un vienai grupu nodarbības izmantošanai pēc Klienta izvēles, lai iepazītos ar Kluba piedāvātajiem pakalpojumiem;
  • Maksājumu karte – Klienta kredīta vai debeta maksājumu karte, no kuras tiek iekasēti jebkādi no Līguma izrietošie maksājumi;
  • Operators – komersants, kas ir tiesīgs veikt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu;
  • Puses/Puse – Klubs un/vai Klients;
  • Transakcija – operācija jebkura no Līguma izrietošā maksājuma veikšanai no norēķinu konta, kas piesaistīts Maksājumu kartei;
  • QRkods – matriču kods, kas nodrošina Klienta identifikāciju, lai iekļūtu Klubā un izmantotu Vienreizēju abonementu.
 2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
  • Saskaņā ar Līguma noteikumiem Klients iegādājas Abonementu, kas Abonementa darbības laikā dod viņam tiesības izmantot Kluba pakalpojumus atbilstoši iegādātā Abonementa veidam.
  • Līguma noslēgšanai Klientam ir jāreģistrējas Mājaslapā. Reģistrējoties Mājaslapā, Klienta zonā Klients norāda savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, Klienta maksājumu kartes datus (maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), izvēlas iegādājamā Abonementa veidu, kā arī pēc izvēles norāda Klienta personas kodu un dzīvesvietas adresi. Reģistrācijas procesā uz Klienta norādīto mobilā tālruņa numuru automātiski tiek nosūtīta sms-īsziņa ar piekļuves kodu Klienta reģistrācijas pabeigšanai. Klients var iegādāties šāda veida Abonementu:
   • Vienreizējs abonements uz vienu bezmaksas trenažieru zāles un vienas grupu nodarbības apmeklēšanu;
   • Gada abonements uz vairākkārtēju maksas trenažieru zāles apmeklēšanu ar vienreizēju Abonēšanas maksas apmaksu uzreiz par visu Abonementa darbības periodu;
   • Gada abonements uz trenažieru zāles vairākkārtēju maksas apmeklēšanu ar ikmēneša Abonēšanas maksu, kuras apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā saskaņā ar Cenrādi.
  • Līgums uzskatāms par noslēgtu un Abonements par iegādātu pēc tam, kad Klients Mājaslapā ir nospiedis pogu “Piekrītu līguma noteikumiem”. Pēc Līguma noslēgšanas Klientam uz Klienta zonā norādīto elektronisko pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums ar Klienta reģistrācijas apstiprinājumu un šī Līguma noteikumiem. Līgums ir spēkā bez Pušu parakstiem. Līgums darbojas, līdz tiek izpildītas visas Līgumā noteiktās Pušu saistības vai līdz tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
 3. Klienta ABONEMENTA UN KLIENTA IDENTIFIKĀCIJAS IERĪCES IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA
  • Abonementu var iegādāties un izmantot tikai rīcībspējīga fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu vai atzīta par pilngadīgu saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  • Klients ir tiesīgs izmantot tikai tā Kluba pakalpojumus, kuru Klients ir izvēlējies, iegādājoties Abonementu.
  • Vienreizēju abonementu var iegādāties tikai persona, kura iepriekš nav bijusi Kluba klients. Uzreiz pēc reģistrācijas pabeigšanas un Vienreizēja abonementa iegādes Klients saņem QR-kodu, kuram Klientam ir jābūt līdzi, lai iekļūtu Klubā un izmantotu iegādāto Vienreizējo abonementu. Vienreizējs abonements darbojas un to var izmantot 3 (trīs) dienu laikā no tā iegādes datuma, izņemot gadījumu, kad tas ir priekšlaicīgi anulēts saskaņā ar Līguma noteikumiem.
  • Iegādājoties Gada abonementu, Klients saņem Identifikācijas ierīci Kioskā vai pie administratora Klubā. Pirms Identifikācijas ierīces izsniegšanas Klubs ir tiesīgs nofotografēt Klientu, kā arī saglabāt un izmantot fotogrāfijas, lai identificētu Klientu un lai novērstu situāciju, kad trešās personas izmanto Identifikācijas ierīci. Identifikācijas ierīce tiek aktivizēta un var tikt izmantota, lai piekļūtu Klubam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad Klients apmaksā Abonēšanas maksu atkarībā no Gada abonementa veida – apmaksājot visu Abonēšanas maksas summu par visu Gada abonementa darbības periodu (iegādājoties Gada abonementu ar Abonēšanas maksas vienreizēju apmaksu), vai apmaksājot Abonēšanas maksu par Gada abonementa darbības pirmo mēnesi (iegādājoties Gada abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša apmaksu).
  • Gada abonements darbojas 1 (vienu) gadu no Identifikācijas ierīces aktivizēšanas dienas, izņemot gadījumus, kad Gada abonements tiek pagarināts vai priekšlaicīgi anulēts saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gada abonements dod tiesības apmeklēt trenažieru zāli un grupu nodarbības.

Piemērs Nr. 1: Ja Identifikācijas ierīce ir aktivizēta šī kalendārā gada 12. martā, tad par Gada abonementa darbības pirmo dienu uzskatāms 12. marts, bet Gada abonementa darbības pēdējā diena būs nākamā kalendārā gada 11. marts.

Piemērs Nr. 2: Ja Identifikācijas ierīce ir aktivizēta šī gada 1. martā, tad par Gada abonementa darbības pirmo dienu uzskatāms 1. marts, bet Gada abonementa darbības pēdējā diena būs nākamā kalendārā gada 28. vai 29. februāris (atkarībā no dienu skaita attiecīgā kalendārā gada februārī).

 • Visus papildpakalpojumus, kas nav iekļauti Abonementā, Klubs sniedz par papildu maksu saskaņā ar Cenrādi, un Klients par tiem maksā atsevišķi.
 • Klients saņem piekļuvi Klubam tikai, veicot Klienta identifikāciju caur QR‑kodu (iegādājoties Vienreizēju abonementu) vai caur aktivizēto Identifikācijas ierīci (iegādājoties Gada abonementu). Klients ir tiesīgs izmantot Abonementu, QR-kodu un Identifikācijas ierīci tikai pats personīgi. Abonementa, QR-koda un Identifikācijas ierīces nodošana trešai personai (tai skaitā citiem Kluba apmeklētājiem) ir aizliegta, un par šī noteikuma pārkāpšanu Klubs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, anulēt Abonementu, kā arī bloķēt QR-kodu, Identifikācijas ierīci un Klienta piekļuvi Klienta zonai, neatmaksājot Abonēšanas maksu.
 • Klientam ir nekavējoties jāinformē Klubs, ja Identifikācijas ierīce ir bojāta, nozaudēta, nozagta vai kā citādi ir nonākusi, vai varēja nonākt trešās personas rīcībā. Klients apmaksā Identifikācijas ierīces atkārtotu izsniegšanu saskaņā ar Cenrādi.
 • Gada abonements dod Klientam arī tiesības apmeklēt grupu nodarbības Klubā saskaņā ar Līguma noteikumiem, tai skaitā Līguma 3.10. punktu. Tomēr Klubs negarantē Klientam iespēju tikt uz konkrēto grupu nodarbību, jo grupu nodarbības dalībnieku skaits ir ierobežots un piekļuve konkrētai grupu nodarbībai tiek nodrošināta rindas kārtībā.
 • Klubs ir tiesīgs veikt izmaiņas grupu nodarbību sarakstā, kā arī vienpusēji atcelt grupu nodarbības (piemēram, trenera slimības gadījumā vai, ja citu iemeslu dēļ grupu nodarbības norise nav iespējama), informējot par to Klientu.
 1. MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
  • Slēdzot Līgumu, Klients dod savu piekrišanu un pilnvaro Klubu izmantot un apstrādāt Klienta norādītos Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas visu un jebkādu Līgumā paredzēto maksājumu apmaksai. Klients piekrīt, ka Klubs nodod trešajai personai – Operatoram, kas darbojas Kluba rīkojumā un vārdā, pilnvaras apstrādāt Maksājumu kartes datus un veikt Transakcijas. Klients apzinās un piekrīt tam, ka, iegādājoties Gada abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, Klubs iegūst tiesības veikt (tai skaitā ar Operatora starpniecību) šādas Transakcijas automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu Klienta atļauju katrai šādai Transakcijai. Klubs neglabā Maksājumu kartes datus.
  • Uzskatāms, ka Klients ir apmaksājis Abonēšanas maksu, kā arī jebkādus citus Līgumā paredzētos maksājumus dienā, kad tiek veiksmīgi veikta attiecīgā Transakcija. Transakcija Abonēšanas maksas, kā arī jebkādu citu Līgumā paredzēto maksājumu apmaksai, tiek automātiski iekasēta no Klienta šādā kārtībā:
   • ja Klients ir iegādājies Gada abonementu ar Abonēšanas maksas vienreizēju apmaksu uzreiz par visu Abonementa darbības periodu, tad Transakcija visas Gada abonementa summas apmaksai tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas;
   • ja Klients ir iegādājies Gada abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, kuru apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā saskaņā ar Cenrādi, tad Transakcija Abonēšanas maksas apmaksai par pirmo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas. Savukārt Transakcija Abonēšanas maksas apmaksai par katru nākamo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta Pirmās transakcijas datumā, bet, ja šajā mēnesī nav attiecīgā datuma, tad Transakcija tiek veikta šī mēneša pēdējā dienā;
  • Abonēšanas maksa par Gada abonementu netiek pilnībā vai daļēji atmaksāta gadījumā, ja Klients nav izmantojis Gada abonementu ne Kluba vainas dēļ.
  • Klubs piestāda Klientam rēķinus elektroniskā formā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normu prasībām. Rēķins ir derīgs bez paraksta. Klubs izvieto rēķinu Klienta zonā un informē par to Klientu, nosūtot sms-īsziņu uz mobilā tālruņa numuru un/vai elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīti Klienta zonā. Neatkarīgi no rēķina saņemšanas fakta Klientam ir jānodrošina, lai viņa norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, Transakcijas dienā būtu pieejami naudas līdzekļi nepieciešamā apmērā, lai veiktu visas Transakcijas Līgumā paredzēto maksājumu, tai skaitā Abonēšanas maksas, apmaksai.
  • Ja pirmais mēģinājums veikt Transakciju izrādījās neveiksmīgs (t. i. no Klienta kredītiestādes jebkādu iemeslu dēļ ir saņemts atteikums, tai skaitā, ja Klienta norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, nav naudas summas nepieciešamā apmērā), Klubs ir tiesīgs nekavējoties apturēt Gada abonementa darbību un nobloķēt Klienta Identifikācijas ierīci līdz brīdim, kad attiecīgais Klienta parāds pret Klubu tiek pilnībā apmaksāts, turklāt Klubs ir tiesīgs 3 (trīs) turpmāko pilnu mēnešu laikā mēģināt īstenot attiecīgo Transakciju.
  • Ja Klubs aptur Gada abonementa darbību, pamatojoties uz Līguma 4.5. punktu, tad:
   • Gada abonementa darbības apturēšanas laikā Klientam nav tiesību apmeklēt Klubu, izmantot Gada abonementu un saņemt Kluba sniegtos papildu pakalpojumus, Identifikācijas ierīce tiek bloķēta un Klientam nav piekļuves Klubam;
   • Gada abonementa darbības termiņš netiek pagarināts uz tā apturēšanas termiņu un tiek iekasēta Abonēšanas maksa par šādas apturēšanas periodu;
   • Klubs 2 (divu) darba dienu laikā paziņo Klientam par Gada abonementa darbības apturēšanu un esošo parādu.
  • Ja Gada abonementa darbības apturēšanas laikā, ar nosacījumu, ka Līguma darbības termiņš turpināsies, ņemot vērā Līguma 4.8. punkta noteikumus, Klienta parāds pret Klubu tiek pilnībā dzēsts, tad Gada abonementa darbība nekavējoties tiek atjaunota un Identifikācijas ierīce tiek atbloķēta.
  • Ja 2 (divu) pilnu mēnešu laikā no Gada abonementa darbības apturēšanas dienas Klienta parāds pret Klubu nav pilnībā dzēsts, Līgums uzskatāms par automātiski izbeigtu (ņemot vērā Līguma 4.9. punkta nosacījumus), bet Klienta Gada abonements un Identifikācijas ierīce – par anulētiem bez jebkāda papildu paziņojuma Klientam no Kluba puses.
  • Gada abonementa darbības apturēšana, Gada abonementa anulēšana vai Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma pilnībā dzēst parādu pret Klubu, kas radies līdz Līguma izbeigšanas brīdim. Tāpat paliek spēkā Līguma 1. un 4.5. punkti, kas Klubam piešķir tiesības un pilnvaras vēl 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma automātiskās izbeigšanas veikt Transakciju, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu pret Klubu, kas radies Līguma darbības laikā.
 2. PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
  • Reģistrējoties Mājaslapā, slēdzot un pildot Līgumu, kā arī veicot jebkādas citas darbības Klienta zonā un Mājaslapā, Klientam ir:
   • jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi personas dati, tai skaitā Maksājumu kartes dati, jāpārbauda Klienta zonā norādīto datu pareizība un jāseko līdzi, lai šie dati ir aktuāli, nekavējoties patstāvīgi aktualizējot novecojušos datus Klienta zonā, un, ja tāda aktualizācija nav iespējama, jāinformē Klubs par jebkādām izmaiņām Klienta zonā norādītajos Klienta datos, tai skaitā par mobilā tālruņa numura un elektroniskā pasta adreses izmaiņām;
   • jānodrošina, lai tiek saglabāti un neizpausti trešajām personām jebkādi dati, kas dod piekļuvi Klienta zonai, tai skaitā parole un piekļuves kods, ko Klubs nosūtījis Klientam sms-īsziņā uz mobilā tālruņa numuru reģistrācijai Mājaslapā;
   • nekavējoties jāinformē Klubs par jebkādām radušām situācijām, kas noveda vai var novest pie tā, ka parole vai Identifikācijas ierīce kļuva vai var kļūt zināmi trešai personai, vai var tikt nelikumīgi izmantoti.
  • Katra Puse ir atbildīga par visiem otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  • Klients ir atbildīgs par Kluba telpu vai Klubā esošo iekārtu, ierīču un citu mantu bojāšanu vai iznīcināšanu, kā arī par jebkuru Līguma vai tā pielikuma noteikumu pārkāpšanu.
  • Klients pats personīgi ir atbildīgs par Maksājumu kartes, kā arī par norēķinu konta, kuram ir piesaistīta šī Maksājumu karte, izmantošanas tiesiskumu.
  • Klients ir pilnībā atbildīgs par visām Klienta zonā veiktajām darbībām, kas tika veiktas, izmantojot viņa lietotājvārdu (loginu) un paroli.
  • Klubs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Klientam, elektronisko vai tālruņa sakaru līdzekļu, ko nodrošina trešā persona, darbības traucējumu rezultātā, kā arī par zaudējumiem, kas Klienta kredītiestādes vainas dēļ radušies, veicot Transakcijas.
  • Klubs neatbild par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi saskaņā ar šo Līgumu, tai skaitā par aizkavēšanos Kluba pakalpojumu sniegšanā, ja šāda neizpilde vai aizkavēšanās radās komunālo tīklu avārijas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus Klubs nevar kontrolēt un/vai novērst. Pie tādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmas arī valsts un pašvaldību iestāžu darbības un saistošie rīkojumi, kara darbība, sacelšanās, streiki, tehnogēnās katastrofas, plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces un citas dabas katastrofas.
  • Jebkāda Kluba aizkavēšanās savu saistību izpildē saskaņā ar šo Līgumu, kura radusies Līguma 5.7. punktā norādīto apstākļu rezultātā, pagarina Gada abonementa darbības termiņu par tik dienām, cik ilgst radusies aizkavēšanās. Klients nav tiesīgs pieprasīt no Kluba jebkādu kompensāciju, zaudējumu atlīdzību vai pilnīgu vai daļēju Abonēšanas maksas atmaksāšanu saistībā ar Kluba aizkavēšanos savu saistību izpildē, kas radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
 1. PIEKRIŠANA Personas datu apstrādei
  • Klients piekrīt un pilnvaro Klubu izmantot un glabāt Klienta personas datus (tai skaitā vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, kā arī personas kodu, ja Klients to ir norādījis) šādiem mērķiem: šī Līguma noslēgšanai un izpildei, tai skaitā Klienta reģistrācija Klienta zonā un Klienta zonā norādīto datu glabāšana, no Līguma izrietošo maksājumu un Klientu parādu uzskaite, rēķina izrakstīšana par Kluba sniegtajiem pakalpojumiem, marketinga un iekšējās statistikas veikšana Kluba sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, komunikācijas nodrošināšanai starp Klubu un Klientu sakarā ar Līgumu (tai skaitā, lai informētu Klientu par izmaiņām Kluba darba grafikā, par Kluba īpašajiem un personīgiem piedāvājumiem Klientam un citām Kluba ziņām).
  • Klients piekrīt un pilnvaro Klubu fotografēt Klientu, kā arī glabāt un izmantot šīs fotogrāfijas Klienta identifikācijai un, lai novērstu gadījumus, kad Identifikācijas ierīci izmanto trešā persona.
  • Klients piekrīt un pilnvaro Klubu veikt videonovērošanu Kluba telpās un glabāt šādus ierakstus, lai nodrošinātu drošību, tostarp Klienta dzīvības un veselības aizsardzību, Kluba Vispārīgo noteikumu ievērošanu un, lai novērstu tiesību pārkāpumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
  • Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, kas noformēta rakstiski un kuru abas Puses ir akceptējušas. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem. Abonementa un Identifikācijas ierīces darbība tiek izbeigta brīdī, kad ir izbeigts Līgums.
  • Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos un šādā kārtībā:
   • ja Klients ir iegādājies Gada abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, tad Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nenorādot iemeslu un nemaksājot nekādu papildu kompensāciju šajā sakarā, par to iepriekš informējot Klubu ne mazāk kā 2 (divus) kārtējos pilnus Gada abonementa darbības mēnešus iepriekš. Tādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu, tiklīdz beidzas 2 (divi) kārtējie pilni Gada abonementa darbības mēneši, kopš Klubs ir saņēmis no Klienta paziņojumu par atkāpšanos no Līguma. Visā norādītajā periodā līdz pēdējai Līguma darbības dienai Klientam ir jāpilda visi Līguma noteikumi (tai skaitā ikmēneša Abonēšanas maksas un visu citu no Līguma izrietošo maksājumu apmaksas saistību);

Piemērs Nr. 1: Identifikācijas ierīce tika aktivizēta šī kalendārā gada 12. martā un kārtējais Gada abonementa darbības mēnesis sākas katra kalendārā mēneša 12. datumā. Ja šī kalendārā gada 5. septembrī Klubs ir saņēmis Klienta paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, tad Gada abonementa un Līguma darbības pēdējā diena būs šī kalendārā gada 11. novembris.

Piemērs Nr. 2: Identifikācijas ierīce tika aktivizēta šī kalendārā gada 12. martā un kārtējais Gada abonementa darbības mēnesis sākas katra kalendārā mēneša 12. datumā. Ja šī kalendārā gada 18. septembrī Klubs ir saņēmis Klienta paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, tad Gada abonementa un Līguma darbības pēdējā diena būs šī kalendārā gada 11. decembris.

 • ja Klients ir iegādājies Gada abonementu ar Abonēšanas maksas vienreizēju apmaksu uzreiz par visu Gada abonementa darbības periodu, tad Klients ir tiesīgs, nenorādot iemeslu, vienpusēji atkāpties no šī Līguma, par to informējot Klubu. Tādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu brīdī, kad Klubs ir saņēmis šādu Klienta paziņojumu par atkāpšanos no Līguma. Pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonēšanas maksas summa par atlikušo neizmantoto Abonementa darbības periodu netiek atmaksāta un Klubs ietur to kā Klubam nodarīto zaudējumu kompensāciju pirmstermiņa atkāpšanās no Līguma dēļ pēc Klienta iniciatīvas. Klients pilnībā piekrīt norādītajam kompensācijas apmēram un apzinās, ka šādas kompensācijas apmērs ir saistīts ar Kluba cenu politiku un pamatots ar īpašu atlaidi, kas piemērojama standarta abonēšanas maksai, iegādājoties Gada abonementu ar Abonēšanas maksas vienreizēju apmaksu uzreiz par visu Gada abonementa darbības periodu;
 • ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, tad Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma arī Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētajos gadījumos. Klientam ir jāinformē Klubs par atkāpšanos no Līguma un tiesisko pamatu šādai atkāpšanās no Līguma saskaņā ar Līguma noteikumiem un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem.
 • Klubs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, kā arī anulēt Abonementu un nobloķēt Identifikācijas ierīci, paziņojot par to Klientam, šādos gadījumos:
  • ja Klients sniedzis Klubam nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus personas datus vai kontaktdatus, vai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus Maksājumu kartes datus, vai mēģinājis izmantot šādus trešās personas datus;
  • ja Klients ir pārkāpis Līguma (piemēram, Abonēšanas maksas vai citu no Līguma izrietošo maksājumu apmaksas saistību) vai tā pielikumu noteikumus (tai skaitā Vispārīgos Kluba apmeklēšanas noteikumus).
 • Gadījumā, ja Klubs ir atkāpies no Līguma, pamatojoties uz Līguma 7.3. punktu, tad pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonēšanas maksas summa par atlikušo neizmantoto Gada abonementa darbības periodu netiks atmaksāta un Klubs ietur to kā līgumsodu. Turklāt Klubs ir tiesīgs atteikties slēgt jaunus līgumus ar Klientu.
 • Gadījumā, ja Klients ir atkāpies no Līguma Kluba vainas dēļ, tad Klubs atmaksā Klientam Abonēšanas maksas summu par atlikušo neizmantoto Gada abonementa darbības periodu pēc Līguma darbības izbeigšanas. Turklāt Klients ir tiesīgs pieprasīt no Kluba apmaksāt līgumsodu Abonēšanas maksas apmērā par atlikušo neizmantoto Gada abonementa darbības periodu pēc Līguma darbības izbeigšanas.
 • Šī Līguma darbības izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma apmaksāt visus parādus un atlīdzināt visus zaudējumus, kuru prasījumu tiesības Klubam radušās pirms Līguma darbības izbeigšanas brīža. Līguma darbības izbeigšana neietekmē Līguma 1., 4.5. un 4.9. punktu juridisko spēku, kuri Klubam piešķir tiesības un pilnvaras veikt Transakcijas, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu pret Klubu, kas radies Līguma darbības laikā, un norādītie Līguma noteikumi paliek spēkā pat tad, ja visi citi Līguma noteikumi vairs nav spēkā.
 1. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
  • Visi jautājumi un Pušu tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma un Līgumā nav regulēti, izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā kāds no Līguma (tai skaitā tā pielikumu) noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu juridisko spēku, tie paliek spēkā un ir saistoši Pusēm.
  • Puses sarunu ceļā risina jebkuru strīdu, kurš izriet no šī Līguma, tai skaitā, kas attiecas uz Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, juridisko spēku vai iztulkošanu. Ja Pusēm nav izdevies izšķirt strīdu sarunu ceļā, tad Klients iesniedz Klubam rakstisku pieteikumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, kontaktinformāciju, pieteikuma iesniegšanas dienu, strīda būtību, savu prasību un tā pamatojumu, kā arī pēc iespējas pievieno pieteikumam to pamatojošos dokumentus. Klubs izskata Klienta pieteikumu un sniedz Klientam rakstisku atbildi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Objektīvu iemeslu dēļ Klubs var pagarināt norādīto pieteikuma izskatīšanas un atbildes sniegšanas termiņu, par ko Klubs nekavējoties rakstiski informē Klientu un norāda jaunu pieteikuma izskatīšanas un atbildes sniegšanas termiņu, kā arī termiņa pagarināšanas iemeslus.
  • Gadījumā, ja Pusēm neizdodas izšķirt strīdu saskaņā ar Līguma 8.2. punkta noteikumiem, šāds strīds ir jāizšķir saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem (pirmām kārtām, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu).
 2. PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA
  • Klienta zonā Puses apmainās ar paziņojumiem un citu ar Līgumu saistīto korespondenci. Par Klienta zonā nosūtīto paziņojumu Klubs papildus informē Klientu, nosūtot sms-īsziņu uz mobilā tālruņa numuru un/vai elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīti Klienta zonā. Jebkurā gadījumā Klients ir tiesīgs nosūtīt Klubam paziņojumu pa pastu ar ierakstītu vēstuli uz Kluba juridisko adresi.
  • Uzskatāms, ka Puse – adresāts ir saņēmusi paziņojumu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas, ja paziņojums tiek nosūtīts Klienta zonā.
 3. PAPILDU NOTEIKUMI
  • Pirms Līguma noslēgšanas Klientam ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visiem šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem, iepriekš noskaidrojot un pārrunājot ar Kluba administratoru visus radušos jautājumus. Slēdzot Līgumu un nospiežot pogu “Piekrītu līguma noteikumiem”, Klients apliecina savu beznosacījuma piekrišanu visiem Līguma (tai skaitā visu tā pielikumu) noteikumiem un apstiprina, ka Līguma (tai skaitā visu tā pielikumu) noteikumi ir Klientam saprotami un saistoši.
  • Klubs ir tiesīgs vienpusēji izdarīt grozījumus Vispārīgos Kluba apmeklēšanas noteikumos, Cenrādī un citos Līguma pielikumos, paziņojot par to Klientam un nodrošinot grozītā noteikuma teksta publicēšanu Mājaslapā un Klienta zonā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms šie grozījumi stājas spēkā. Šajā punktā norādītās Kluba tiesības neattiecas uz Abonēšanas maksas apmēru par Klienta iegādāto Gada abonementu un maksājumu kārtības izmaiņām. Šie noteikumi paliek nemainīgi visa Līguma darbības laikā un var tikt izmanīti tikai pēc Pušu abpusējas vienošanās, kas noformēta rakstiski un ko akceptējušas abas Puses.
  • Klubs ir tiesīgs veikt izmaiņas grupu nodarbību sarakstā, Kluba darba laikā, kā arī uz laiku pilnībā vai daļēji slēgt Klubu profilaktisko vai remontdarbu veikšanai, kā arī citām darbībām, kas nepieciešamas Kluba pienācīgai darbībai un Kluba apmeklētāju drošībai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām. Ja šāds Kluba pagaidu slēgšanas periods pārsniedz 10 (desmit) dienas pēc kārtas vai kopsummā sastāda 20 (divdesmit) dienas Gada abonementa 1 (viena) mēneša darbības laikā, tad Klients ir tiesīgs Gada abonementa darbības nākamā mēneša laikā rakstiski pieprasīt Klubam, lai tas pagarina Gada abonementa darbības periodu par tik dienām, cik Klubs bija slēgts apmeklēšanai. Ja Klients savlaicīgi nav iesniedzis Klubam attiecīgu pieteikumu, tas uzskatāms par Klienta atteikumu izmantot šādas prasījuma tiesības.
  • Visi materiāli, kas publicēti Mājaslapā un Klienta zonā, tai skaitā teksta un grafiskie materiāli, fotogrāfijas, video utt. (izņemot Klienta personas datus un kontaktdatus), ir Kluba intelektuālais īpašums, un Klients vai jebkura trešā persona nevar tos izmantot bez Kluba iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
  • Par šī Līguma pamata un aktuālo redakciju ir uzskatāma Līguma redakcija latviešu valodā, kas publicēta Mājaslapā un Klienta zonā. Līguma tekstam jebkurā citā valodā ir informatīvs raksturs un pretrunu gadījumā priekšroka tiek dota Līguma tekstam latviešu valodā.

SIA “fit People” (vienotais reģistrācijas numurs: , juridiskā adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 21A, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: [email protected])